News

DRIVER PHOTOCOPY RICOH AFICIO MP 2851 / 3351

Microsoft Windows XP

 

DescriptionVersionUpdateFile sizeDownload
 
PCL 6 DriverNew!
Ver.1.5.0.005/11/20149,107 KB*
 
PCL 5e Driver 
Ver.1.4.0.006/02/20142,222 KB*
 
PCL6 Driver for Universal PrintNew!
Ver.4.5.0.015/10/201413,796 KB*

 

Microsoft Windows 7

 

DescriptionVersionUpdateFile sizeDownload
 
PCL 6 Driver 
Ver.1.5.0.005/11/20149,107 KB*
 
PCL 5e Driver 
Ver.1.4.0.006/02/20142,222 KB*
 
PCL6 Driver for Universal PrintNew!
Ver.4.8.0.011/11/201516,044 KB*
 
PostScript3 Driver 
Ver.7.0.007/10/20157,284 KB*
     

Microsoft Windows 7 (x64)

DescriptionVersionUpdateFile sizeDownload
 
PCL 6 Driver 
Ver.1.5.0.005/11/201412,209 KB*
 
PCL 5e Driver 
Ver.1.4.0.006/02/20142,388 KB*
 
PCL6 Driver for Universal PrintNew!
Ver.4.8.0.011/11/201519,604 KB*
 
PostScript3 Driver 
Ver.7.0.007/10/20157,736 KB*
     

Microsoft Windows 8 (x32)

DescriptionVersionUpdateFile sizeDownload
 
PCL 6 Driver 
Ver.1.5.0.005/11/20149,107 KB*
 
PCL 5e Driver 
Ver.1.4.0.006/02/20142,222 KB*
 
PCL6 Driver for Universal PrintNew!
Ver.4.8.0.011/11/201516,044 KB*
 
PostScript3 Driver 
Ver.7.0.007/10/20157,284 KB*
     

Microsoft Windows 8 (x64)

DescriptionVersionUpdateFile sizeDownload
 
PCL 6 Driver 
Ver.1.5.0.005/11/201412,209 KB*
 
PCL 5e Driver 
Ver.1.4.0.006/02/20142,388 KB*
 
PCL6 Driver for Universal PrintNew!
Ver.4.8.0.011/11/201519,604 KB*
 
PostScript3 Driver 
Ver.7.0.007/10/20157,736 KB*
     

Microsoft Windows 10 (x64)

DescriptionVersionUpdateFile sizeDownload
 
PCL 6 Driver 
Ver.1.5.0.005/11/201412,209 KB*
 
PCL 5e Driver 
Ver.1.4.0.006/02/20142,388 KB*
 
PCL6 Driver for Universal PrintNew!
Ver.4.8.0.011/11/201519,604 KB*
 
PostScript3 Driver 
Ver.7.0.007/10/20157,736 KB*
     

Các thông tin khác

Bài viết liên quan